Pàgines

31 de des. 2006

Cap a un nou model d'incorporació de les TIC

Una de les qüestions que, des del meu punt de vista, ha d'afrontar la nova administració educativa catalana és la revisió en profunditat dels models d'incorporació de les TIC en el procés d'aprenentatge. No hauria de passar gaire temps més perquè es fes ben palesa una nova orientació de la política del Departament d'Educació per donar impuls a l'ús de les noves tecnologies a les aules.

La primera dificultat a vèncer és eradicar la idea que usar les TIC és fer passar l'alumnat per l'aula d'informàtica una hora a la setmana. Lamentablement, aquesta és una realitat que encara predomina als centres educatius del país, derivada d'un determinat model d'implementació dels recursos tecnològics que avui ja hauria d'estar superat.

No són els nois i noies que s'han de desplaçar allà on hi ha els ordinadors sinó que és imprescindible que d'una vegada siguin els aparells (ordinadors, impressores, projectors multimèdia...) i la connectivitat els que entrin a l'aula per quedar-s'hi.
Això significa una inversió important, però absolutament necessària per garantir una educació de qualitat en els nostres temps. Si no és possible fer-la tota de cop, convindria dissenyar un pla que contemplés la progressiva dotació d'infrastructures, començant per aquells centres que se les "guanyin" a partir d'un projecte d'utilització coherent i innovador.

No cal que cada alumne tingui el seu ordinador. Quatre o cinc per classe seria un bon nombre per començar; tots connectats a internet, això sí, i un d'ells -a més- a un projector multimèdia que permeti mostrar, quan calgui, un recurs, una presentació o una activitat a tot el grup.
Les màquines no han de ser el centre de l'activitat a l'aula. El seu ús com a instruments d'aprenentatge ha d'ampliar la gamma de recursos tradicionals (el paper, els llapis, els llibres de consulta, els jocs...) sense substituir-los del tot. Però és imprescindible que l'alumnat sigui conscient de les possibilitats de les TIC i que aprengui a fer-ne un ús profitós.

Els recursos tecnològics han de servir per quelcom més que jugar i fer exercicis. Cal desenvolupar en els nois i noies les habilitats necessàries per no desaprofitar el potencial de les TIC en la cerca i la recuperació d'informació, en el processament de dades, en la presentació i en la comunicació.

En aquest nou panorama, és clau repensar la formació en TIC del professorat. Però d'això ja en parlarem en una altra ocasió.